ჰოლდინგი „ჯეოსილქროუდი“ და მისი შვილობილი კომპანია “GeoDesign&Construction” გთავაზობთ არქიტექტურული მომსახურების სრულ სპექტრს:

• სამშენებლო პროექტების დეტალური ნახაზების შექმნა

• არქიტექტურული პროექტის შექმნის პროცესში, სხვადასხვა საკითხების შეთანხმება მომიჯნავე პროფესიის (კონსტრუქტორი, გეოდეზისტი, წყალმომარაგება,წყალარინება, ვენტილაცია და სხვ.) წარმომადგენლებთან

• შესაბამისი სახელმწიფო ორგანოებიდან ნებართვების მოპოვების მიზნით, დოკუმენტების/ნახაზების მომზადება

• სამშენებლო ობიექტზე ვიზიტის განხორციელება, სამუშაოების მსვლელობის დათვალიერება და მშენებლობის პროგრესის ამსახველი ანგარიშის მომზადება

• საესკიზო პროექტების გაუმჯობესება და მოსაზრებების შეთავაზება

• საზოგადოებრივი და საცხოვრებელი ობიექტების არქიტექტურულ/დიზაინერული პროექტის მომზადება

• შიდა აზომვითი სამუშაოები

• ექსტეირერის/ინტერიერის პროექტირება/დიზაინი

• არქიტექტურული ნაწილების შესაბამისობა „ტექნიკური რეგლამენტის – შენობა-ნაგებობის უსაფრთხოების წესების დამტკიცების თაობაზე “ საქართველოს მთავრობის 2016 წლის 28 იანვრის N41 დადგენილებით დამტკიცებულ რეგლამენტთან – საექსპერტო შეფასების დაწერა და კონსულტაცია

• დენდროლოგიური პროექტის მომზადება/შეთანხმება გარემოს ეროვნულ სააგენტოში.

• დემონტაჟის პროექტის მომზადება

• ქალაქგეგმარებითი ინფორმაციის მოპოვება.

• განაშენიანების რეგულირების გეგმის მომზდება.

• მიწის სამშენებლოდ გამოყენების პირობის დადგენა (აპზ)

• ტოპოგრაფია და გეოლოგია

• ქალაქგეგმარება

• ლანდშაფტური გეგმარება

• კონსტრუქცია და საინჟინრო ნაწილი

• სამშენებლო სამუშაოების სრული ხარჯთაღრიცხვის მომზადება.

topo
topo2
topo3

დაგვიკავშირდით:

საქართველო, თბილისი, დ.აღმაშენებლის გამზ. #129 ა, 0112

info@gsr.ge

(+995 32) 2477 344