პრივატიზირება
  • საქართველოს სახელმიფო ქონების და ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულის ქონების, ასევე სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთის პრივტიზებასთან ან/და სარგებლობის უფლებით გადაცემასთან დაკავშირებული პროცედურების განხორციელება და დაინტერესებული პირის კანონიერი უფლებების დაცვა.
  • მართლზომიერ მფლობელობაში ან სარგებლობაში არსებულ, ასევე თვითნებურად დაკავებულ სახელმწიფოს საკუთრების მიწაზე დაინტერესებული პირის საკუთრების უფლების აღიარებასთან დაკავშირებული პროცედურების წარმოება, მათ შორის: განცხადების შედგენა, კანონით დადგენილი მტკიცებულებებისა და დოკუმენტაციის მოძიება, წარმომადგენლობა სახელმწიფო ხელისუფლების შესაბამის ორგანოებთან.