6. ტექნიკური თარგმნა;
7. სამეცნიერო თარგმნა;
8. სამედიცინო თარგმნა;
9. ლიტერატურული თარგმნა;
10. სურდო თარგმანი / ჟესტური თარგმანი;
11. კორექტირება/რედაქტირება და ტექსტის აკრეფა;
12. დაკაბადონება;
13. სკანირება და გაციფრულება;
14. ქოფირაითინგი, ბლოგები და საპრეზენტაციო ტექსტების მომზადება;
15. Cv-ებისა და PowerPoint პრეზენტაციების აწყობა;