شرکت هلدینگ “جئو سیلک رُوود” در کنار شرکت زیرمجموعه خود یعنی شرکت”جئوریتینگ” پیشنهاد میدهیم که از خدمات حسابرسی ما استفاده نمایید. متخصصین ما دارای دانش بالا در زمینه صنایع میباشند و از کلیه امکانات برای خدمات رسانی به کارفرمایان استفاده میکنند.

برای اینکه بتوان در کسب و کار به موفقیت رسید، هر چند وقت یکبار در شرکتها حسابرسی در چندین زمینه باید صورت پذیرد. بیشتر شرکتها در حیطه حسابرسی درست مالی با مشکلات عمده مواجه میشوند و برای حل این نوع مشکلات بهترین راه حل حسابرسی درست مالی میباشد که میتواند بصورت ذیل باشد:

  • بررسی حسابهای مالی در میانه سال وحسابرسی نهایی.
  • بررسی و حسابرسی جزء و یا بخشی از حسابهای مالی.
  • پیش بینی ویژگیهای مالی شرکتها.

خدمات ما بر مبنای استاندارد بین المللی گزارشگری مالی  IFRSو استاندارد حسابرسی بین المللی ISA صورت میگیرد که این امکان را به ما داده است تا بتوانیم بصورت گسترده و پروسه های متنوع مالی را مورد بررسی قرار دهیم.

بر مبنای استاندارد بین المللی حسابرسی هر گونه عملیات حسابرسی برای کارفرما شفاف و قادر به ارائه اطلاعات دقیق به وی میباشد که این اطلاعات و شفافیت برای بخش سرمایه گذار قابل دسترس بوده نیز راه را برای ورود شرکتهای گرجی به بازارهای جهانی باز میکند.

موفقیت شرکتها به مدیریت درست بستگی دارد. اگر به تاریخ فعالیت بخش اقتصادی دقت کنیم میبینیم که بسیاری از شرکتهای موفق به دلیل تغییر در بخش مدیریت و مواجه شدن شرکت با مشکلات ناشی از مدیریت نادرست مجبور به پیمودن راهی شده اند که منجر به شکست آنان شده و فعالیت خود را متوقف ساخته اند.

تماس بگیرید:

129 خیابان آغماشنبلی پلاک

info@geosilkroad.company

(+995 32) 2477 344