اموال دولتی و واگذاری آن به بخش خصوصی یکی از مهمترین اُمور مربوط به توسعه کسب و کار است که هر ساله به ارزش چندین میلیون لاری از اموال دولتی به بخش خصوصی واگذار میشود. معرفی اموال دولتی به چند صورت برای عموم صورت میپذیرد که از این قرار است:

الف) مزایده

ب) فروش مستقیم: میتواند بر مبنای انتخاب اختصاصی صورت بپذیرد و زمین کشاورزی فروخته شده و یا اجاره داده شود و این کار بصورت مستقیم به انجام برسد.

در بیشتر موارد اشخاص فعال در عرصه کسب و کار برای شرکت در پروسه واگذاری اموال دولتی نیاز به مشاوره دارند تا در زمان شرکت و زمان خرید اموال مذکور و ثبت آن و نیز استفاده از آن بتوانند پروسه مورد بحث را بخوبی و به شکل درستی طی کنند.

شرکت “جئو ریتینگ” با خدف بالا بردن سطح کیفی مشاوره مربوط به واگذاری اموال دولتی بصورت فعالی با آژانس ملی مدیریت اموال دولتی و آژانس مدیریت اموال شهرداری تفلیس ارتباط و همکاری دارد.

خدمات ما از این قرار است:

  • مشاره در مورد پروسه واگذاری و اجازه استفاده از اموال دولتی، اموال زیر نظر شوراهای شهر و مناطق، زمینهای کشاورزی متعلق به دولت و دفاع از حقوق قانونی افراد خریدار را صورت میدهیم.
  • انجام خدمات مربوط به برسمیت شناختن مالکیت زمینهای دولتی که اشخاص به خواست خود و بدون هماهنگی با دولت تصاحب کرده اند و یا کمک به طی شدن مراحل ثبت و واگذاری زمینهایی که بصورت قانونی خریداری شده اند. خدمات ما از این قرار است:

تنظیم درخواست، جستجوی اسناد و مستدلات بر مبنای قوانین، نمایندگی از طرف شخص درخواست کننده در ارگانهای دولتی.