شرکت هلدینگ “جئو سیلک رُوود” در کنار شرکت زیرمجموعه خود یعنی شرکت”جئوریتینگ” به شما پیشنهاد میدهیم که از خدمات مشاوره ای ما در رابطه با اعطای اقامت در کلیه نقاط گرجستان استفاده نمایید که از این قرار است:

  • دریافت کارت اقامت (جواز)
  • مراجعه به سازمانها و ارگانهای مربوطه به نمایندگی از اشخاصی که درخواست اقامت دارند.
  • در صورت عدم اعطای اقامت میتوانیم به نمایندگی از شما شکایتتان را ارائه دهیم.

جواز اقامت هایی که در گرجستان اعطا میگردد از این قرار است:

اقامت کاری

بر مبنای قوانین گرجستان به افرادی اعطا میشود که در گرجستان به فعالیت در زمینه تولید و یا کار در شرکتها یا به مشاغل آزاد مشغولند.

اقامت تحصیلی

به افرادی اعطا میشود که به تحصیل در مراکز آموزشی دارای مجوز فعالیت تصمیم دارند.

اقامت نسبیت

به افرادی اعطا میشود که اعضای خانواده آنان دارای اقامت هستند.

اقامت به افرادی که قبلاً شهروند گرجستان بوده اند

به افراد خارجی اعطا میشود که تابعیت گرجستان آنان لغو گردیده است.

اعطای اقامت به افرادی که دارای تابعیت نیستند

به افرادی اعطا میشود که در زمان حضور در گرجستان مشخص گردید که وی دارای تابعیت نیست.

اقامت اختصاصی

بر مبنای قانون “مبارزه با قاچاق انسان (ترفیکینگ) ” به افراد خارجی که احتمال داده میشود قربانی قاچاق انسان (ترفیکینگ) هستند یا از این طریق آسیب دیده اند اعطا میگردد. با توصیه یکی از اعضای دولت بصورت کتبی به افراد خارجی اقامت موقت داده میشود. به افرادی اجازه اقامت موقت داده میشود که اخراج وی از کشور به دلایل ذیل غیر ممکن باشد: شخصی که در کشور دیگر به دلایل سیاسی تحت تعقیب است که آن دلیل در گرجستان غیر قانونی محسوب نمیشود، وی را به دلیل فعالیت در زمینه دفاع از حقوق بشر و آزادی اجتماعی مورد تعقیب قرار داده اند، به دلیل پیشرو بودن در فعالیت های مدنی و سیاسی تحت تعقیب قرار داده اند، اگر برای سلامتی و جان وی خطر ایجاد میشود و یا اینکه شرایط مؤکول شدن اخراج افراد خارجی بعد از گذشت 30 روز بوجود نیامده و یا اینکه تشخیص هویت وی امکانپذیر نشده است و یا اینکه هیچ کشوری به شخص اخراج شده اجازه ورود نمیدهد.

 

اقامت دائم

اقامت دائم به همسر، پدر و مادر، فرزند شهروند گرجستان داده میشود. و یا به افراد خارجی داده میشود که با استفاده از اقامت موقت در طول 6 سال در گرجستان زندگی کرده اند. این مدت زندگی در گرجستان برای افرادی که با هدف تحصیل و یا معالجه و یا ماموریت دیپلماتیک حضور داشته اند محسوب نمیشود.

اقامت سرمایه گذاری

بر مبنای قانون “حمایت از سرمایه گذاری و تضامین آن ” به افراد خارجی و اعضای خانواده آنان داده میشود که در گرجستان حداقل 300 000 لاری سرمایه گذاری کرده اند. قابل ذکر است که اعضای خانواده اشخاص ذکر شده میتواند همسر، فرزند نابالغ و یا افرادی باشند که ناتوان و یا قادر به زندگی مستقل بدون کمک دیگران نیستند.

اقامت موقت

بر مبنای قانون ” جلوگیری از خشونت خانگی و قربانیان خشونت خانگی ” به افراد خارجی اعطا میگردد که به عنوان قربانی خشونت خانگی برسمیت شناخته شده است.

اقامت کوتاه مدت

به افراد خارجی و اعضای خانواده آنان داده میشود که بر مبنای قوانین گرجستان، اموال غیر منقول در گرجستان خریداری کرده اند که قیمت آن بالاتر از 35000 دلار آمریکایی با تبدیل لاری میباشد (به غیر از زمینهای کشاورزی). اشخاص حقوقی دولتی، سازمان ملی اعتباربخشی و اشخاص دارای مجوز از مرکز اعتبار بخشی میتوانند قیمت اموال غیر منقول مزبور را تعیین کنند.

ბინადრობის ნებართვა
ბინადრობის ნებართვა
ბინადრობის ნებართვა

تماس بگیرید:

129 خیابان آغماشنبلی پلاک

info@geosilkroad.company

(+995 32) 2477 344