ჰოლდინგი „ჯეოსილქროუდი“ თავის შვილობილ კომპანია „ჯეორეიტინგთან“ ერთად უძრავი ქონების შეფასებას საერთაშორისო IVS სტანდარტების შესაბამისად ახორცილებს.

IVS (International Valuation Standards) სტანდარტი ქონების შეფასების სამ მიდგომას აღიარებს:

  1. გაყიდვების შედარების;
  2. შემოსავლების კაპიტალიზაციის;
  3. დანახარჯების.

უძრავი ქონების დამოუკიდებელი საექსპორტო შეფასება აუცილებელია მასზე თითქმის ნებისმიერი სახის ოპერაციის განხორციელებისას. ეს არის ყიდვა-გაყიდვა, გაქირავება, დაგირავება, ქონების გაყოფა თუ ბანკში იპოთეკური სესხისთვის დაკრედიტება; ქონების შეფასების საჭიროება დგება, სანამ მიღებული იქნება გადაწყვეტილება მშენებლობის ან მისი რეკონსტრუქციის შესახებ; კომპანიებისთვის, რომელთაც გააჩნიათ უძრავი ქონება, რომლის შეტანაც უნდა მოხდეს საწესდებო კაპიტალში და ა.შ.;

უძრავი ქონების შემდგომი გამოყენების თაობაზე გადაწყვეტილების მიღებამდე (ინვესტორების მოზიდვა პროექტში, ობიექტის დანიშნულების შეცვლა და ა.შ.) აუცილებელია მისი დამოუკიდებელი საექსპორტო შეფასება.

კომპანიის მომსახურება მოიცავს უძრავი ქონების შეფასებასთან დაკავშირებულ ყველა პროცედურას (საქართველოს მასშტაბით). უძრავი ქონების შეფასება შემდეგ ძირითად მიმართულებებს მოიცავს:

  • მიწის შეფასება;
  • შენობა-ნაგებობების შეფასება;
  • კომერციული ფართების შეფასება;
  • საცხოვრებელი ბინის შეფასება;
  • კერძო სახლის შეფასება;
  • კოტეჯების შეფასება;
  • საიჯარო ქირის შეფასება.

შესაფასებელი ქონება – ბინა, სახლი, კომერციული ფართი, სასოფლო და არასასოფლო დანიშნულების  მიწის ნაკვეთები საჭიროებს ინდივიდუალურ განხილვას და კონკრეტულ სპეციფიკაციათა გათვალისწინებას. შესაბამისად თითოეული ქონების შეფასებისათვის საჭირო დრო განსხვავებულია. ასევე განსხვავებულია შეფასებისთვის გაწეული მომსახურების ღირებულება.

ჩვენ ვიცავთ კონფიდენციალურობას და ვიღებთ სრულ პასუხისმგებლობას ჩვენ მიერ გაწეული მომსახურების ხარისხზე, რომელიც შესაბამისობაში იქნება შეფასების საერთაშორისო სტანდარტებთან და საქართველოში მოქმედ კანონმდებლობასთან. ჩვენი მიდგომა და გამოცდილება გვაძლევს საშუალებას მოვახდინოთ უძრავი ქონების ზუსტი და ობიექტური შეფასება მაქსიმალურად მოკლე ვადებში.

უძრავი ქონება
უძრავი ქონება
უძრავი ქონება

დაგვიკავშირდით:

საქართველო, თბილისი, დ.აღმაშენებლის გამზ. #129 ა, 0112

info@gsr.ge

(+995 32) 2477 344