ჰოლდინგი “ჯეოსილქროუდი” თავის შვილობილ კომპანია „ჯეორეიტინგი“ თქვენი ბიზნესის წარმატებისათვის, შედეგზე ორიენტირებულ და დინამიურ იურიდიულ მომსახურებას გთავაზობთ. ჩვენი კვალიფიციური იურისტები გაგიწევენ კონსულტაციას  ბიზნესის სწორად და მომგებიანად წარმართვის, მარეგულირებელი მოთხოვნების დაცვის, ხარჯების გათვალისწინებისა და ინვესტიციების მოცულობის გაზრდის სფეროსთან დაკავშირებით. ჩვენ დაგეხმარებით ეფექტური სტრატეგიისა და ტაქტიკის შემუშავებაში, აგრეთვე ეფექტური  ორგანიზაციული სტრუქტურის, სტანდარტების და პროცედურების შემუშავების, შიდა კონტროლის სისტემის ჩამოყალიბებასა და  დანერგვაში.

„ჯეორეიტინგი“ დამკვეთს ბიზნეს საკითხებთან დაკავშირებულ კვალიფიციურ იურიდიულ მომსახურებას სთავაზობს, რომელიც მოიცავს:

 • კომერციულ და არაკომერციულ იურიდიულ პირთა რეგისტრაციას;
 • იურიდიული დოკუმენტების მათ შორის: შეთანხმებების, მემორანდუმების, ხელშეკრულებების მომზადებას;
 • კონსულტაციებს საგადასახადო და სამეწარმეო/სამოქალაქო საკითხებზე (ბიზნეს-სამართლებრივ ჭრილში);
 • გადასახადებისა და დაბეგვრის რეჟიმების ოპტიმიზაციას არსებული კანონმდებლობის შესაბამისად;
 •  ბიზნესის დაწყებასთან დაკავშირებულ კონსულტაციას;
 • კორპორატიულ სამართალს:
  • კომპანიის წესდებას;
  • სადამფუძნებლო დოკუმენტაციის მომზადებას;
  • სხვა კორპორაციული დოკუმენტაციის მომზადებას;
 • საბანკო ურთიერთობებთან დაკავშირებულ კონსულტაციებს;
 • სესხის მიღება-გაცემასთან დაკავშირებულ კონსულტაციებს;
 • იურიდიული პირების რეორგანიზაციისა (გარდაქმნა, შერწყმა, გაყოფა, გამოყოფა) და ლიკვიდაციისათვის საჭირო დოკუმენტების სრული პაკეტის შემუშავებასა და სარეგისტრაციოდ წარდგენას;
 • წინასახელშეკრულებო ურთიერთობებში მონაწილეობასა და სხვადასხვა ტიპის ხელშეკრულებების მომზადებას;
 • იურიდიული დოკუმენტების კვლევის საფუძველზე სამართლებრივ ანალიზს, დასკვნებსა და რეკომენდაციებს.
იურიდიული

დაგვიკავშირდით:

საქართველო, თბილისი, დ.აღმაშენებლის გამზ. #129 ა, 0112

info@gsr.ge

(+995 32) 2477 344