1. ინვესტორთა მოძიება თქვენი პროექტისათვის ბიზნესისათვის;
2. ბიზნეს გეგმის შედგენა  პროექტების მართვა;
3. სატენდერო დოკუმენტაციის მომზადება;
4. იურიდიული მომსახურების გაწევა; 

 • საინვესტიციო სამართალი;
 •  საბანკო სამართალი;
 • საგადასახადო და საბაჟო სამართალი;
 • საკორპორაციო სამართალი და ბიზნეს კონსულტაციები;
 • ლიცენზიების და ნებართვების მოპოვება;
 • ბინადრობის ნებართვები და მოწმობები;
 • უძრავი ქონება და პრივატიზაცია;
 • სახელშეკრულებო სამართალი;
 • ადმინისტრაციული სამართალი;
 • ინტელექტუალური საკუთრების სამართალი;
 • შრომის სამართალი;
 • სააღსრულებო სამართალი;
 • ენერგეტიკის, ნავთობისა და გაზის სამართალი;
 • სატელეკომუნიკაციო სამართალი;