شرکت “جئو ریتینگ” تلاش میکند تا نتیجه گیری نهایی خدمات رسانی حقوقی با موفقیت همراه باشد و این قدم برای موفقیت شما در عرصه کسب و کار حائز اهمیت میباشد. حقوقدانان مجرب ما به شما خدمات مشاوره ای را ارائه خواهند داد تا در نتیجه بتوانید کسب و کاری همراه با موفقیت و پر سود داشته باشید و بر اساس قوانین و مقررات جاری فعالیت بنمایید، هزینه های پیش رو را پیش بینی نموده و به افزایش سرمایه گذاری مبادرت ورزید. ما به شما کمک میکنیم تا استراتژی مؤثر و تاکتیکهای درستی بکار ببنیدید همچنین ساختار درست اداری ایجاد کنید و طبق استانداردها و راهکارهای مؤثر سیستم کنترل داخلی را ایجاد و نهادینه کنید.

شرکت “جئو ریتینگ” خدمات حقوقی در سطح بالا را به کارفرمایان ارائه میدهد که از این قرار است:

 • ثبت اشخاص حقوقی تجاری و غیر تجاری.
 • تنظیم مکتوبات حقوقی ازجمله : توافقات، تفاهم نامه ها، قراردادها.
 • مشاوره ها در مورد امور مالیاتی در حیطه تجاری و غیر تجاری (در حیطه ارتباطات مربوط به کسب و کار).
 • بهینه سازی پرداختی ها و مالیاتها بر اساس قوانین جاری گرجستان.
 • مشاوره های مربوط به آغاز کسب و کار.
 • اسناد مربوط به شرکتها مانند:
 • اساسنامه شرکتها.
 • تنظیم اسناد مربوط به تأسیس شرکت.
 • و دیگر مستندات.
 • مشاوره در رابطه با ارتباط با اُمور بانکی.
 • مشاوره در رابطه با اعطا و دریافت وام.
 • سازماندهی مجدد اشخاص حقوقی (تبدیل، ادغام، تقسیم و مجزا شدن) ، تهیه و تنظیم کلیه اسناد و مدارک مربوط به توقف و انحلال و ارائه آنها برای ثبت.
 • قبل از انعقاد قرارداد شرکت در جلسات مربوطه و تنظیم انواع قرادادها.

در نتیجه آنالیز اسناد و مدارک حقوقی انجام تحلیل و نتیجه گیری و دادن توصیه ها و راهکارها.

იურიდიული

تماس بگیرید:

129 خیابان آغماشنبلی پلاک

info@geosilkroad.company

(+995 32) 2477 344