مجموعه های ورزشی زوگدیدی و آخالتسیخه

شرکت “جئوسیلک‌رود” با موفقیت خدمات مشاوره ای را به یکی از بزرگترین شرکت ها در بخش ساخت و ساز چین ارائه داده است.

 در چارچوب پروژه ای که توسط بانک توسعه آسیایی تأمین می شود – “برنامه سرمایه گذاری شهرهای قابل سکونت برای توسعه مساوی منطقه ای” – احداث مجتمع های ورزشی در شهرداری های زوگدیدی و آخالتسیخه برنامه ریزی شده است. در چارچوب این ابتکار، صندوق توسعه شهرداری گرجستان به عنوان یک سازمان تهیه کننده در مناقصه دولتی شرکت می کند.

این شرکت خدمات را به شریک خارجی خود ارائه کرده است که بر اساس آن شرکت چینی، که برنده تدارکات دولتی شده است، در حال حاضر کار ساخت و ساز را به طور کامل انجام می دهد.