مجموعه گردشگری خاراگائولی

شرکت “جئوسلک‌رود” با موفقیت مرکز بازدیدکنندگان واقع در منطقه خاراگائولی در پارک ملی برجومی را طراحی و بازسازی کرده است.

در چارچوب پروژه، مرکز بازدیدکنندگان خاراگائولی مطابق با طرح و پروژههای فنی مورد توافق سازماندهی شد که شامل نصب مبلمان، قفسه‌ها، بنرها، پوسترها، فضای بازی تعاملی، بسته‌های آموزشی و اطلاعاتی محیط زیست، کف شیشه‌ای در محل ورودی، سقف شیشه‌ای ابتکاری و نصب تجهیزات الکتریکی چاپ بنرها و پوسترها و سایر عناصر ذکر شده در طراحی فنی است.

توجه به این نکته ضروری است که فقط از مواد سازگار با محیط زیست در پروژه استفاده شده است.

این پروژه با همکاری نزدیک آژانس مناطق حفاظت شده و صندوق جهانی طبیعت (WWF) اجرا شد.