1.یافتن سرمایه گذار برای پروژه شما برای تجارت;
2. توسعه طرح کسب و کار / مدیریت پروژه ؛;
3. تهیه اسناد مناقصه;
4.خدمات حقوقی

 • قانون سرمایه گذاری;
 • قانون بانکداری;
 • قانون مالیات و گمرک;
 • حقوق شرکتها و مشاوره تجاری;
 • خذ مجوزها و مجوزها;
 • اخذ اقامت;
 • املاک و خصوصی سازی;
 • حقوق قراردادها;
 • حقوق اداری:;
 • قانون مالکیت معنوی;
 • قانون کار;
 • قانون اجرا;
 • قانون انرژی، نفت و گاز;
 • قانون مخابرات;