نبار اتوبوس Digomi N2

شرکت “جئوسیلک‌رود” با موفقیت اسناد هزینه پروژه برای شرکت آموزشی ویبولیتین را تهیه کرده است. شرکت حمل و نقل N2 تفلیس برای گازرسانی پمپ بنزین و نوسازی پمپ بنزین.

در چارچوب پروژه مذکور، شرکت حمل و نقل تفلیس تصمیم گرفته است ناوگان اتوبوس هایی را که با گاز طبیعی کار می کنند به 370 دستگاه افزایش دهد، برای این منظور افزایش ظرفیت پمپ بنزین ضروری شده است. یک مطالعه پیش از پروژه برای تعیین پتانسیل (منبع) خط لوله فشار قوی گاز طبیعی انجام شد. بر اساس آن، اقدامات برای افزایش بهره وری از ایستگاه برنامه ریزی شد.

هر ستون گاز وسیله ای برای شناسایی وسایل نقلیه تابعه و کنترل الکترونیکی سوخت صادر شده برای آنها فراهم می کند. علاوه بر این، در دسترس بودن داده های حسابداری برای سیستم مدیریت متمرکز شرکت ضروری بود.

بر اساس تحقیق، اسناد هزینه پروژه و طرح مفهومی برای اجرای پروژه تهیه شد:

•  استراتژی و جهت های اصلی

•  فهرست مطالعات انجام شده و توجیه نیاز آنها

•  طرح طرح شی مورد نظر

•  نقشه های اندازه گیری اشیاء طراحی شده

•  ویژگی مواد مورد استفاده در پروژه، تجهیزات تکنولوژیکی و امکان سنجی